Intern elevevaluering.
 
Det er vigtigt, at eleverne bliver vænnet til at tage stilling til deres egen undervisning. Der bliver
derfor løbende gennem hele skoleåret afsat tid til at tale med den enkelte elev om såvel faglige
som social udvikling – herunder indsats og udbytte af undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne
har mulighed for at have indflydelse indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete
forslag til emner og projekter. Evalueringen her af har derfor blandt andet ført til indførelsen af
faget ”projekt”. Her gives eleverne rig mulighed for at have konkret indflydelse valg af emner
og metoder.
Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturligt elevernes holdning og udtalelser
omkring undervisningen. Lærerne vælger selv hvilken evalueringsform / metode, de benytter med
eleverne. Disse gøres der rede for ved skole – hjem samtale, samt at metoder diskuteres og
evalueres personalemøder. denne måde bliver eleverne Frijsendal friskole fra start
vænnet til at tage stilling og reflektere over undervisningen. Dette forpligter og lærerne lytter
derfor meget til elevudtalelserne.
Her ud over har eleverne deres eget elevråd. Her deltager repræsentanter fra skolens 4. Klasse og
til og med 9. Klasse. Der er tilknyttet en lærer, der hjælper elevrådet med at strukturere møder
m.v.