Forældretilsyn
 
I Undervisningsministeriets Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse friskoler står der
om forældretilsynet (i uddrag):
- Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler hele forældrekredsen og kan ikke
uddelegeres.
- Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til sine målsætninger, og giver en undervisning, der
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
- Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet udøves. Det kan ske ved at forældrene
deltager i skolens liv.
- Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for tilsynet.
- Forældrekredsen børmed jævne mellemrum drøfte retningslinierne for tilsynet.
- Resultatet af drøftelsen børskrives ned og retningslinierne revideres herefter.
- Skolen bør uddele retningslinierne til forældrekredsen og forældre, der overvejer at
indskrive deres børn skolen.
Ud fra ovenstående har vi Frijsendal friskole lavet en række forældreforventninger. Når
forældrene lever op til disse forventninger overholdes forældre tilsynet. Forældreforventningerne
udleveres til kommende forældre i forbindelse med indskrivningen og præsenteres igen alle
klassetrin ved forældremøderne ved skoleårets begyndelse. De er tillige tilgængelige skolens
hjemmeside og i årsmappen for skolen:
Frijsendal Friskole er et aktivt valg. Forældre, der vælger friskole til deres børn, gør det fordi de
ønsker og forventer noget andet og mere. Det handler om en god skolegang med højt fagligt
niveau i overskuelige, trygge og nære rammer. Det handler også om, at hele familien indgår i et
fællesskab omkring skolen.
 
Til gengæld forventer Frijsendal Friskole, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og
fællesskabet omkring skolen . Hertil hører at forældrene:
 
• Er medlemmer af skolekredsen
• Møder op til generalforsamlingen
• Kommer til fællesarrangementer som f.eks. juleaktivitetsdag og grillefest.
• Møder op til forældremøder og skole/hjem-samtaler
• Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår - en om foråret og en om efteråret
• Hjælper med rengøring 2 gange om året ( 3-5 timer)
• Orientere sig via diverse nyhedsbreve pr. mail ( tilmelding sker via skolens hjemmeside)
• Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)
• Orienterer sig om lektier via lektiebog eller lektiekalender nettet.
• Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og
madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt.
• Respekterer at kontakt med klasselærer/lærer sker hverdage senest kl. 20.00
• Frijsendal Friskole tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og
ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen.
 
Desuden underretning gennem:
• Børnenes oplevelser
• Dagbøger
• Rapporter og andre fremlæggelser efter projektforløb
• Nyhedsbreve fra lærere/skole
• Skolebladet
• Resultater af 9. klasses afgangsprøve
• Løbende samtaler med klasselærer og kontaktpædagog