Vurdering af skolens samlede undervisning.

Som beskrevet omkring evalueringskulturen på Frijsendal friskole, laves der løbende evalueringer af skolens undervisning og dette er et væsentligt udgangspunkt i vores selvevaluering. Evalueringen af skolens samlede undervisning er, ud over fastsatte fokuspunkter, altid et punkt til fællesmøderne mellem bestyrelses og personale (sidste møde 21. februar 2012). Her er de løbende evalueringer og opfølgningsplaner udgangspunkt for en fælles debat om skolens samlede undervisning i forhold til fælles mål. For at sikre kvalitet i selvevalueringen, mener vi, at det også er vigtigt at sætte sig nogle fokuspunkter herudover. Se fanebladet "Evaluering i punktform" for metoder til evaluering og undersøgelse af fokuspunkterne.

Igangværende fokuspunkter: 

 • ”Udskoling”. Hvordan laver vi den bedste skole for vores ældre elever? (Januar 2012)
 • ”It-struktur og handleplan”. Hvad ønsker vi at eleverne opnår ved at inddrage IT i undervisningen og hvordan gøres dette bedst muligt? (Januar 2012)

Selvevaluering februar 2012

Med fokus på skolens udskoling har det været nærliggende at tage udgangspunkt i slutmålene i fælles mål i selvevalueringen. Gennem evaluering af årsplaner for forskellige fag i udskolingen, løbende elev- og lærerevalueringer, samt en konstatering af, at skolens timetal i udskolingen ligger på det ministerielle vejledende eller over, mener vi at kunne konkludere, at skolens undervisning bestemt lever op til indholdet i fælles mål.

Fra tidligere evaluering af projektfaget, fastholdes dette og ønskes at gøre endnu mere centralt i udskolingen. Emner og metoder forsøges tænkt ind i sammenhæng med andre fags årsplaner, så eleverne i endnu højere grad oplever samhørighed mellem fagene og tværfagligheden bliver naturlig. 

Gennem løbende evalueringer fra skolens historielærere, er der et ønske om at styrke faget i udskolingen.

Ligeledes er der et ønske om at styrke elevernes læsning. Lærerne giver udtryk for, at det kan være svært at have den nødvendige tid til læsningen på dansktimerne i løbet af ugen. Det ønskes at dele skolens elever i 2 hver morgen efter morgensang, hvor halvdelen læser og resten dyrker motion.

Gennem vores undersøgelse og evaluering af de ældste klassers undervisningsmiljø, stod det klart, at eleverne var godt tilfredse med undervisningen, men manglede fysiske miljøer, der var tænkt til de ældste elever.  Da eleverne i stigende grad har eget IT udstyr med på skolen, var der også et ønske om mulighed for at kunne have et aflåst skab. 

Vi ønsker også at give vores ældste elever mere ansvar, samtidig med at de skal opleve det at være de ”store” som noget særligt. En ide, er at indføre et mini- og megamakker system i skoleåret 2012/13 hvor de ældste elever skal hjælpe de nye 0. Klasser.

På tidspunktet for denne evaluering findes der på skolen en pc af ældre dato pr. elev i klasserne fra 3. Klasse og op. Grundet det stigende elevtal i klasserne og frustrationer over manglerne ved de ældre maskiner, ønskes der en ny løsning. Der nedsættes et udvalg, der skal se på mulighederne og det bestemmes, at der skal laves en IT-politik for skolen. Det bestemmes, at der fremover vil være en forventning til skolens 8. Og 9. Klasses elever om selv at medbringe pc eller andet IT relevant udstyr.

Opfølgningsplan:

Gennem vurdering og evalueringer af årsplaner for faget projekt, samt løbende elev- og lærerevalueringer forventer vi at kunne få et godt indtryk af, om de nye tiltag for faget projekt har løftet faget.

Historiefaget bliver tildelt en ekstra lektion om ugen i skolens 8. og 9. Klassetrin. Historielærerne evaluerer om tiltaget giver det nødvendige skub, samt der bruges intern elevevalueringer. Hertil kommer muligheden for at faget udtrækkes til afgangsprøven.

Fra skoleåret 2012/13 starter morgenlæsning og morgenmotion. 4 dage om ugen deles skolen i 2, hvor den ene halvdel læser med klasselæreren og resten laver motion med idrætslærerne. Det foregår i ca. 20 minutter. Denne tid gives ud over de fastsatte vejledende timer for dansk og idræt, hvorfor det er vigtigt, at undersøge om tiltaget har en effekt. Dette er derfor fokuspunkt til næste selvevaluering.

Der er nu lavet en udskolingsafdeling ved skolens bibliotek for skolens 7., 8. og 9. klassetrin. Eleverne har selv haft indflydelse på indretningen af lokalerne. Elevskabe er indkøbt og står til brug for eleverne på biblioteket. Gennem elevevalueringer og evaluering med skolens elevråd, ønskes der at få en fornemmelse af tiltagets effekt.

Mini og megamakker systemet indføres fra skoleåret 2012/13 start. Gennem intern elevevalueringer og spørgeskemaer til forældrene i 0. Klasse ønskes det at få klarlagt, om tiltaget har den ønskede virkning for store såvel som små. Systemet gøres til fokuspunkt til næste selvevaluering.

Det besluttes at lave en årlig tur til København for skolens 8. Klasse og en udlandstur for skolens 9. Klasse. Der afsættes penge til dette på budgettet. Gennem elevevalueringer og spørgeskemaer ønskes det at få fornemmelse af, om dette har betydning for valg og fastholdelse af skole. Gennem elev og lærerevalueringer ønsker vi at sætte fokus på det dannelsesmæssige perspektiv på disse ture.

IT-udvalget ønsker, at der bliver indkøbt 30 ipads til skolen. Eftersom at ipads er forholdsvis nye i skolesammenhæng, ønsker man fra bestyrelsens side at starte med at mindre antal. Der indkøbes derfor et klassesæt på 18 ipads til skolen. Det aftales, at der på hvert personalemøde afsættes til evalueringer af brugen af ipads i undervisningen. Her ud over vil vi lave en brugerundersøgelse blandt eleverne. Alt efter vurdering kan der så muligvis indkøbes flere ipads næste budgetår.  Grundet den nye IT-struktur må en IT-politik vente, da vi ønsker at have et godt udgangspunkt til struktureringen af dette.

Næste selvevaluering vil ske midt februar 2013. Ud over at tage udgangspunkt i skolens undervisning i forhold til fælles mål og ovenstående opfølgningsplan, vil evalueringen også tage udgangspunkt i nedenstående fokuspunkter: 

Fokuspunkter fremover: 

 • ”Læsning”  - Fra skoleår 2012/13 indføres morgenlæsning, hvor halvdelen af skolens elever læser, hvor den anden halvdel af skolen har morgenmotion. PÅ denne måde håber vi at bidrage til elevens fysiske velvære, bliver mere oplagt til skoledagen samt øge elevens læseevner. (februar 2013)
 • Mega og minimakker – De nye 0. Klasser bliver efter sommerferien blevet tilknyttet en af eleverne fra 9. Klasse. På denne måde håber vi at skabe en tryg og god skolestart for vores nye skoleelever. (februar 2013)
 • ”Sproget”  - Det er vores oplevelse, at sproget til tider kan være med til at skabe konflikter, da alle ikke har samme opfattelse af en dialog. Ved at sætte fokus på såvel børns som voksnes sprogbrug, håber vi at kunne forhindre sådanne konflikter, samtidig med at bidrage til almindelig god dannelse. (Januar 2013)

Gennem den daglige evaluering baseret på Frijsendal friskoles evalueringskultur, samt arbejdet med selvevalueringen og opfølgningsplanen, mener vi at kunne konkludere, at den samlede undervisning til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav:

 • At undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Al undervisning på Frijsendal friskole har til formål at leve op til ordlyden i skolens formål og værdier og evalueres derfor i forhold til dette.

Frijsendal friskole bygger på et menneskesyn, hvor ligeværdighed, fællesskab og fællesskab går hånd i hånd. Det er derfor vigtigt for skolen, at elever, forældre og personale alle oplever en skole, med et forpligtende fællesskab, og hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er vigtige elementer i såvel planlægning, som i daglig praksis.

Da vi er en prøveafholdende skole vil de formelle krav om beskrivelse af trin- og slutmål  følge folkeskolens, selvom der naturligt vil være områder, hvor vi gør det på en anden måde og i anden rækkefølge.

Her under kan ses tidligere fokuspunkter fra selvevalueringer. Der er stor kvalitet i at have fokus på specifikke ting i skolens praksis gennem en fastsat periode, men fremtidig planlægning og skoleudvikling sker i en forståelse af tidligere evalueringer og nyskabelse. Vi anser derfor aldrig et fokuspunkt som gjort "færdigt", men som inspiration til skolens videre udvikling.

Opfyldte fokuspunkter (igennem de sidste 3 år)

 • Revidere skolens pædagogiske praksis i forhold til skolens elever – herunder ny skemastruktur. 
  (December 2009)
 • Langsigtet plan for skolens udeområder (Herunder fastsættelse af legeplads-udvalg) (April 2010)
 • Udvikle og ”søsætte” fagdage (Maj 2010)
 • Udvikle og forbedre morgenmotion. (Maj 2010)
 • Udvikle og ”søsætte” faget ”Projekt” (Juni 2011)
 • Udvikle et mere tidsvarende beskrivelse af fagene ”sløjd”, ”Håndarbejde” og ”Billedkunst”. Dette førte til faget ”Værksted og Design”. (Juni 2011)