Arbejdspunkter  omkring  Undervisningsmiljø-undersøgelse                    " Termometeret"
 
Maj 2013 lavede vi en undersøgelser for  0.-3. kl., 4. -6. kl. , 7.-9. kl. og endelig en undersøgelse for klub og SFO børn.
 
Samlet indtryk af undersøgelserne viser generel tilfredshed blandt eleverne med de fleste aspekter vedrørende undervisningen.  Men der er også punkter vi bør arbejde med . Sikkerhedsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes med følgende punkter:
 
0.- 3. kl. ( 50 svar i alt)
*   FAGLIGT LÆRINGSMILJØ : Spørgsmål/ svar nr. 17 : Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne ? 15 svarer "Ja". 29 svarer " Nogle gange". 6 svarer "Aldrig" .
*  FYSISK OG ÆSTETISKE RAMMER : Spørgsmål/ svar nr. 29 : Bliver du forstyrret af larm i klassen ? 13 svarer " Ja" . 26 svarer " Nogle gange".       11 svarer " Ikke så tit".
 
4.- 6 kl. . ( 43 svar i alt)
*  TRIVSEL, KLASSEN OG FÆLLESSKABET: Spørgsmål/ svar nr. 7 : Synes du der er nogen der bliver mobbet i din klasse ? 1 svarer " Ja" . 16 svarer " Nej". 26 svarer "Ved ikke" . Spørgsmål/ svar nr. 11: Hvis nogen i din klasse på skolen bliver mobbet , gør de voksne så noget ved det ? 24 svarer " Ja tit" . 11 svarer " Nogle gange". 1 svarer " Ikke så tit". 8 svarer " Ved ikke " .  Spørgsmål / svar  nr. 15 : Er der en voksen du kan tale med på skolen, hvis du har brug for det ? 20 svarer " Ja" . 6 svarer " Nej" . 16 svarer " Ved ikke" .
 
7.- 9. kl. ( 25 svar)
*  TRIVSEL. Spørgsmål/svar nr. 11: Hvis nogen mobbes i klassen, gør de voksne så noget? 8 svarer " Altid" . 3 svarer " Tit". 2 svarer " Nogle gange". 1 svarer " Ikke så tit". 0 svarer " Nej aldrig" . 11 svarer " Ved ikke".
   FAGLIGT LÆRINGSMILJØ. Spørgsmål /svar  nr. 15: Er der en voksen du kan tale med, hvis du får brug for det? ( 2 af de 25 har undladt at svare her ) 14 svarer " Ja, altid". 0 svarer " Nej" 9 svarer " Ved ikke".
 
Klub og SFO ( 53 svar)
TRIVSEL:
Spørgsmål/ svar nr. 18. Får du skæld ud i Sfo'en ? 0 svarer "Tit". 29 svarer " Nogle gange." 24 svarer " Nej , aldrig" . 
( Til sammenligning med spørgsmål nr. 17 : " Er de voksne i SFO'en gode at snakke med"? Her svarer 31 "Ja" og 22 svarer " Ja nogen af dem". 
 
Angående 0.-3. kl. : Der kan sættes ind på forskellige måder for at bedre undervisningsmiljøet. Ex . Indskolingslærerne kan hjælpe hinanden via materiale om klasserums -ledelse og sparring. Eller man kan lave en nærmere undersøgelse af begreberne " larm" / " koncentration". Eller man kan tage udgangspunkt i Rikkes materiale om ro-givende undervisning.
 
Angående  4.- 9.  kl. :Det foreslås, at der til vores fælles fortælletimer, bruges eksempelvis 3 fredage på at diskutere, begrebsafklare og forstå begreberne " Mobning eller drilleri". Hvad er en god lærer? Hvornår sladrer man og hvornår fortæller man sin lærer noget, fordi man synes nogen har brug for hjælp? ( eller man undre sig over en forandring hos ens klassekammerat.) Hvad kan man bruge sine klasselærer/ lærere til i det daglige ? Hvad forestiller du dig som elev ville kunne hjælpe dem der bliver drillet/holdt udenfor /mobbet?
 
Angående KLUB og SFO. Børnene har alle voksne de synes der er gode at tale med (enten alle voksne eller nogle af dem ). Samtidig oplever halvdelen  at de" nogen gange" får skæld ud. Hvordan kan vi undersøge det nærmere og hvordan kan de voksne blive bevidste om "skæld ud"-kulturen. SFO holder møde om det i september.